| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Studijní obory

Bakalářské studijní oboryLesnictví
Studijní obory poskytují všestranné univerzitní vzdělání v oblasti lesního hospodářství, světového lesnictví, ochrany, tvorby, zvelebování a trvale udržitelného využívání lesních a přírodních zdrojů. Silný je technický aspekt a důraz na komplexní pojetí funkcí lesa v krajině a význam lesnictví ve společnosti. Žádoucí je uplatnění absolventů i v zahraničí, důraz je kladen na anglický a španělský jazyk. Absolventi se uplatňují nejen ve vlastním lesním hospodářství, ale i ve státní správě lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí obecně i v obchodu se dřevem a ve dřevozpracujícím průmyslu. Významná je rovnováha biologických, ekologických, technických i socio-ekonomických aspektů vzdělání, dávající univerzální možnost uplatnění ve všech těchto oblastech.
  »  Studijní plán BLES ke stažení
  »  Studijní plán DBLES ke stažení


Dřevařství
Obor poskytuje všestranné vysokoškolské vzdělání pro oblast dřevozpracujícího průmyslu s uplatněním biologických, technických, ekonomických, estetických a environmentálních aspektů. Uplatní se v předvýrobní fázi, ve výrobní činnosti v průmyslových odvětvích a ve zpracování dřeva, při výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů, v nábytkářském průmyslu,výrobě hudebních nástrojů atd.
  »  Studijní plán BDREV ke stažení
  »  Studijní plán DBDREV ke stažení


Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
Toto studium poskytuje široké základy ekonomických, lesnických, a manažerských disciplin. Uplatní se na nejrůznějších stupních řízení lesního hospodářství, lesní výroby, a v činnostech s lesnictvím souvisejících, a to jak pro lesy státní, tak soukromé a obecní, ale i ve státní správě a jiné. Představuje i univerzální a oborově zaměřený základ pro další studium ekonomie.
  »  Studijní plán HSSL ke stažení
  »  Studijní plán DHSSL ke stažení


Provoz a řízení myslivosti
Studijní obor výrazně rozšiřuje znalosti v myslivosti, které není schopen jednosemestrový předmět zahrnout. Zabývá se do hloubky právními, biologickými a ekonomickými aspekty tohoto odvětví. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě i jako profesionální pracovníci ČMMJ.
  »  Studijní plán BPRM ke stažení
  »  Studijní plán DPRM ke stažení


Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Jedná se bakalářský obor, který poskytuje vysokoškolské vzdělání pro oblast podnikání a managementu v dřevařském, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. V rámci tohoto oboru se prolínají technické a ekonomické aspekty podnikatelského a průmyslového odvětví využití a zpracování dřeva s cílem uplatnění absolventů ve výrobní, řídící a samostatné podnikatelské činnosti v oborech zpracování dřeva, při výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů, v nábytkářském průmyslu, při výrobě hudebních nástrojů a dalších.
  »  Studijní plán PDNP ke stažení


Konzervace přírodnin a taxidermie
Profesní obor „Konzervace přírodnin a taxidermie“ je koncipován tak, aby budoucím studentům poskytl univerzitní vzdělání v oblasti uchovávání přírodnin (rostlin, hmyzu) a taxidermie - umění preparace živočichů (bezobratlých i obratlovců - savců, ptáků, ryb a obojživelníků), dále v jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic) a jejich následné správě a údržbě.
Studenti se budou detailně zabývat biologickými, technickými, ekonomickými i právními aspekty tohoto odvětví. Z velké části bude výuka zaměřena především na praktické získávání zkušeností a zdokonalování v konzervaci přírodnin a preparátorských metodách (taxidermii). Studijní obor si klade za cíl profilovat absolventy, jež budou na trhu práce schopni zastávat funkce kurátorů sbírek, odborných preparátorů přírodnin, organizátorů výstav a muzejních expozic na národní i mezinárodní úrovni. Mohou rovněž najít uplatnění na středních a základních (i vysokých) školách přírodovědného zaměření, kde mohou udržovat historické sbírkové materiály, připravovat nové materiály pro výchovu a vzdělávání mladé generace.
  »  Studijní plán KPT ke stažení


Game Management
Jedná se o anglickou obdobu oboru Provoz a řízení myslivosti. Obor má za cíl umožnit zahraničním studentům poznat rozsah a podmínky celé myslivosti. V mnoha zemích je tako problematika silně zúžena jen na vlastní lov, narozdíl od toho myslivost v České republice je společenský fenomén, kterému se dobrovolně a častokrát bez komerčního základu věnují široké společenské vrstvy – to vše při dodržování dlouholetých tradic a společenských rituálů a na profesionální úrovni, která odlišuje českou myslivost od obyčejného lovectví. Proto byla vytvořena a navržena tato anglická verze, aby právě systém a rozsah péče o zvěř, který je v našich podmínkách, mohl inspirovat zahraniční absolventy pro aplikaci na jejich vlastní podmínky. Většina předmětů tedy z těchto důvodů kopíruje český bakalářský studijní obor mimo vyloženě specifických předmětů, týkajících se výhradně podmínek české myslivosti  (legislativa, členění mysliveckých organizaci). To neznamená, že by všechny pravidla zahraniční studenti měli aplikovat do svých domovských krajin. Ale inspirování tradicemi, zásadami a zákony v České republice budou schopni vytvářet podobné schémata – přizpůsobené podmínkám dalších krajin – založené na českém know-how.
  »  Curricula to download here

Forestry
Studijní obor Forestry rozšiřuje nabídku anglicky vyučovaných oborů. Tento obor, který si vyžádala integrace České republiky do evropského vzdělávacího systému, je především založen na mobilitě studentů a jejich vzdělávání ve světovém jazyku. Obor zahrnuje všechny základní a nezbytné lesnické předměty. Studenti získají znalosti potřebné pro praktické lesnictví, jehož úlohou je produkce kvalitního dřevního materiálu s minimálním ovlivněním rovnováhy v krajině a též plnění dalších funkcí lesa. Studijní obor není kopií česky přednášeného Lesnictví a je koncipován tak, aby byl na úrovni podobných studijních oborů některých evropských zemí (např. Španělska, Německa, Švédska). Cílem studia je internacionalizace českého lesnictví, tzn. předat (české) klasické know-how do zemí, kde lesnictví nemá takovou tradici. Doba studia je 6 semestrů se získáním minimálně 180 kreditů. Studium je ukončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul „Bakalář“ (Bc.).
  »  Curricula to download here
 
page foot