Promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,

gratulujeme k úspěšnému zakončení Vašeho studia.

Vzhledem k tomu, že v současné době platí nutnost mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem pro vnitřní i venkovní prostory, rozhodli jsme se s přihlédnutím k výsledku dotazníkového šetření, kterého jste se zúčastnili, k organizaci promocí v Aule v areálu ČZU v termínech daných harmonogramem, tedy ve dnech 24. a 25. 6. 2021. Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se uskuteční magisterské promoce, 24. nebo 25. 6. 2021 promoce bakalářské. Konkrétní rozpis bude zveřejněn zde. Zároveň tuto stránku nadále pečlivě sledujte, budou zde aktualizována aktuálně platná hygienická opatření, které musíme dodržet. Vzhledem k omezení počtu osob, které se budou moci účastnit promocí, bude každému absolventu přiřazen počet osob, které si bude moci na promoci do vnitřních prostor pozvat (4 – 5 osob). Další osoby budou moci sledovat promoční ceremoniál venku, kde bude umístěna televize, na které se bude promoce promítat.

Prosím sledujte web, budeme ho průběžně aktualizovat s dalšími instrukcemi.

Přeji pěkné dny a těším se na viděnou na promocích

Ing. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.

proděkanka pro studijní činnost

 

Informace k účasti na promoci FLD 24. června 2021

Do vnitřních prostor auly budou účastníci vpuštěni cca 20 minut před začátkem promoce. U vchodu bude probíhat kontrola níže uvedených pravidel.

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 1000 osob s tím, že:

a. předloží vstupenku (každý absolvent obdrží 5 vstupenek pro hosty. Nevyužité vstupenky může poskytnout ostatním absolventům.),

b. všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

c. všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d. všichni účastníci prokáží, že nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

  • prokáží, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  • prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu