Spolupráce společnosti MATRIX a.s. a Fakulty lesnické a dřevařské v Praze.

„Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiály vůbec. Jako přírodní materiál má z hlediska využití pozitivní i negativní charakteristiky. První významná výhoda tohoto materiálu je „ekologičnost a aplikovatelnost“. Pro svoji různorodost fyzikálně-chemických vlastností, a poměrně dobrou dostupnost, je využíváno k mnoha účelům. Ve srovnání s jinými materiály (např. plasty) zhotovených z neobnovitelných zdrojů, je perspektiva materiálů ze dřeva ve využití i v daleké budoucnosti. Dřevo má vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, a proto je využíváno jako konstrukční materiál. Druhé hledisko se týká negativní charakteristiky. Jelikož se jedná o biologický materiál, dochází v průběhu času ke změnám jeho vlastností a postupné deformaci vlivem počasí a působení biologických škůdců. Je proto dobré chránit dřevo určitými způsoby před těmito vlivy. Také se jedná o materiál s přirozeným výskytem vad (suky, smolníky, trhliny a podobně).

Na základě této problematiky, která se zaměřovala na dřevo používaného v exteriéru, byla navázána spolupráce mezi společností MATRIX a.s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, konkrétně Fakultou lesnickou a dřevařskou. Spolupráce se zaměřuje zejména na nátěrové systémy a lepení dřeva v exteriéru. V rámci této spolupráce byly úspěšné realizovány projekty Technologické agentury ČR (TAČR) a další projekt byl schválen. Jedná se o projekty s cílem zvýšit ochranu dřeva použitím speciálního nátěrového systému, zvýšit využití dřeva a podpořit jeho vlastnosti lepením. Na to navazuje nově schválený projekt, který implementuje poznatky z již realizovaných projektů, a řeší využití dřeva v mostních konstrukcích. Velké zásluhy a poděkování za prohloubení spolupráce s praxí patří panu doc. Ing. Miloši Pánkovi PhD. Docent Miloš Pánek, který nás v loňském roce předčasně opustil, se dlouhá léta zabýval ochranou dřeva a využitím dřeva v exteriéru. Zpracoval na toto téma mnoho odborných studií a snažil se problematiku osvětlit i laické veřejnosti. Během práce ovšem neopomíjel svůj lidský přístup a problémy řešil s jemu vlastním klidem a nadhledem.

            Projekt na ochranu dřeva byl realizován ve spolupráci mezi společností MATRIX a.s., Fakultou lesnickou a dřevařskou a firmou Rhenocoll. Pomocí kombinace laboratorních testů zrychleného stárnutí nátěrů a dlouhodobých testů přirozeného stárnutí, byl vyvinut nátěrový systém na ochranu dubového dřeva, které je kvůli velkým pórům a vysokému obsahu extraktivních látek problematické z pohledu aplikace nátěrových systémů. Na základě přijatého patentového řešení je domluvena výroba impregnačního základního nátěru pod obchodním názvem „DColor“ typ "Universal UV PROTECT" určeného pro fotostabilizaci podkladového dubového dřeva. Tento nově navržený nátěr bude nabízen zákazníkům v síti prodejen Dřevocentra CZ od letošního roku. Společnost MATRIX a.s. také aplikuje know-how k ochraně dalších druhů dřevin (smrk, modřín a douglaska) získané v průběhu řešení projektu. Výsledky slouží pro doporučení a volbu nejvhodnějších povrchových úprav s dlouhodobější celkovou životností a barvostálostí, které byly úspěšně otestované v projektu TH02020873 „Transparentní nátěr pro dřevinu dub, materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí, dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující a jejich použití“.

Fakulta lesnická a dřevařská se společností MATRIX a.s. dále pokračují ve vývoji nových produktů z dubového dřeva. V roce 2022 proběhl 3. rok řešení společného projektu TAČR TREND FW01010627 „Vývoj systémů lepení listnatého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace v exteriéru“. Modely nosníků, které nebyly ošetřeny povrchovou úpravou nátěrovým systémem podléhaly rychlejší delaminaci. Na vybraných sériích vzorků byla použita povrchová úprava otestovaná v řešeném projektu TH02020873. Povrchová úprava byla vybrána zejména s ohledem na aplikační a cenovou jednoduchost, dostupnost a dlouhodobou ochranu povrchů, která dokáže prodloužit životnost nosníku a zabránit degradaci lepené spáry vlivem povětrnosti. Tento předpoklad byl potvrzen, a během dlouhodobé vnější expozice byla pozorována výrazně menší delaminace lepené spáry, v souvislosti se sníženým bobtnáním a sesycháním dubového dřeva způsobeným zejména dešťovými srážkami. 

Pro letošní rok byl schválen projekt řešení vývoje nového typu dřevo-betonových mostních konstrukcí se vzdálenou kontrolou provozních podmínek a se systémem zajištění vysoké bezpečnosti provozu. Součástí je návrh systému flexibilního projektování monitorovaných dřevo-betonových mostů. Nové technické řešení výrazně sníží náklady na výstavbu, ale i na preventivní a prediktivní údržbu. Poznatky získané v projektu vyústí do formulace Technických podmínek výstavby dřevo-betonových mostů na území ČR. Řešení obsahuje i vývoj informačního modelu stavby s následným využitím v databázi informací o návrhu, výstavbě a provozu mostu po dobu plánované životnosti. Informační model stavby bude součástí sítě sdílených dat pro plánování výstavby a oprav mostů připravované aplikačními garanty SKANSKA, MATRIX, ŘSD ČR, SFDI a MZe ČR. Projekt reaguje na aktuální požadavky snižování ekonomické náročnosti dopravních staveb a hledáním nových technických a technologických řešení. Nově navrhovaná koncepce dřevo-betonových mostů snižuje náklady na výstavbu a zefektivňuje jejich údržbu. Možnost využít ke stavbě dřevo-betonových mostů kůrovcem napadené dřevo přispívá výrazně k ekologičnosti stavby.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.