Studenti FLD navštívili jižní Evropu

Fakulta lesnická a dřevařská uspořádala v období 7. – 14. 10. 2018 letní školu pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia. Cílem letní školy bylo seznámit studenty s různými typy lesních porostů ve Slovinsku a Chorvatsku, a posílit tak jejich teoretické znalosti o zážitky z praxe.

Jihoevropské státy Slovinsko a Chorvatsko byly vybrány cíleně, a to zejména vzhledem k rozmanitosti tamní přírody, která nabízí celou paletu lesních porostů od jedlobukových lesů alpských regionů Slovinska, až po mediteránní listnaté lesy a porosty borovice černé na pobřeží Jadranského moře.

Cesta do Slovinska byla přerušena krátkou zastávkou v rakouské vesnici Mendlingtal, kde je vybudován skanzen představující návštěvníkům historický způsob plavení dříví a činnost hamrů či mlýnů. Program ve Slovinsku začal v severovýchodní části země v oblasti Kamnicko-Savinjských Alp, kde měli studenti možnost navštívit místní lesní farmy a dozvědět se mnohé o selektivním přístup k hospodaření v lesích. Vrcholem návštěvy severního Slovinska byla zastávka v Logarské dolině, jedné z nejkrásnějších alpských ledovcových dolin v Evropě.

Slovinské koncepty praktického lesnictví, lesnickou vědu nebo způsoby hospodaření se zvěří studentům představila série krátkých přednášek na Biotechnické fakultě Univerzity v Lublani, se kterou se podařilo navázat užší spolupráci. Dva dny byly věnovány návštěvě Chorvatska, kde měli studenti možnost se seznámit s měnícím se složením přírodních lesů od pobřeží po nejvyšší vrcholky Velebitského masivu. Nejvzdálenějším cílem výpravy byl národní park Plitvická jezera, jehož kaskáda křišťálových vodních ploch s nespočtem vodopádů představovala pro mnohé nejkrásnější místo celé akce.

Při zpáteční cestě byla do programu zahrnuta zastávka v oblasti slovinského města Kočevje, kde se účastníci v tamním muzeu dozvěděli mnohé nejen o kruté historii celé oblasti, ale také o specifických přírodních podmínkách, které po staletí ovlivňovaly život místních obyvatel. Cesta byla zakončena návštěvou Kočevského pralesa, největšího pralesa ve Slovinsku.

Kromě oficiálního programu měla letní škola pro studenty přidanou hodnotu i v poznávání rozličných kultur, komunikaci v cizím jazyce či v rozšiřování jejich všeobecného přehledu. Letní škola by organizována v rámci projektu MOST (Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386), který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Martin Čabrada

Karel Kuželka

Další články v rubrice

English ☰ Menu