Všechny projekty na rozvoj fakulty schváleny

Všechny čtyři předložené projekty do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ze strany Fakulty lesnické a dřevařské ve velké konkurenci uspěly. Prostřednictvím jejich realizace si Fakulta zajistí finanční prostředky na svůj rozvoj až na období následujících pěti let. Schválen byl rovněž společný celouniverzitní projekt, do něhož je také FLD nemalou částí zahrnuta.

Díky těmto projektům bude FLD umožněno vybudovat špičkový High-tech technologicko výukový pavilon, který bude sloužit pro potřeby nových a reakreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů, vytvořeny budou nové doktorské studijní programu a stávající výukové prostory budou vybaveny novými přístroji, umožněny budou celosemestrální stáže pro doktorandy, zvýší se počet zahraničních výjezdů vědeckých pracovníků, dojde ke zvýšení zapojení studentů se specifickými potřebami, studentů ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin či z etnických minorit apod.

Reakreditovány budou tyto stávající bakalářské či magisterské studijní programy:

  • Lesnictví,
  • Lesní inženýrství,
  • Konzervace přírodnin a taxidermie,
  • Dřevařské inženýrství.

Nově vytvořené budou tyto studijní programy:

  • Systémová arboristika,
  • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva.

Nově vzniknou následující doktorské studijní programy:

  • Aplikovaná geoinformatika a dálkový průzkum země v lesnictví,
  • Global Change Forestry (akreditován bude jako tzv. Joint Degree program, tj. společný studijní program s Technickou univerzitou vo Zvolene),
  • Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva.

Výsledky věcného hodnocení tzv. čtyřvýzvy OP VVV oznámilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. 4. 2017. Jedná se o čtyři komplementární výzvy Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dvě z výzev jsou neinvestiční, zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání a výzkumu a zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami. Zbylé dvě jsou naopak investiční, orientované na budování výzkumných a inovačních infrastruktur. Více informací k výzvám naleznete zde.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu